Danang Smart City  (MOD/Premium Cracked) 1.8.26

Danang Smart City (MOD/Premium Cracked) 1.8.26

Game Information of Danang Smart City for android Download

App Name Danang Smart City v
Genre Games, Travel & Local
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.smartdngapp
Rating ( 726 )
Installs100,000+

Description of Danang Smart City free mods for android

Tính năng chính:
Nhóm dịch vụ, ứng dụng phục vụ Công dân số:
– Dịch vụ Phản ánh, góp ý: Gửi ý kiến phản ánh, góp ý đến chính quyền thành phố thông qua ứng dụng Góp ý Đà Nẵng.
– Dịch vụ Tra cứu xe buýt: sử dụng các tính năng tìm kiếm, theo dõi hoạt động của xe buýt Đà Nẵng thông qua ứng dụng Dana Bus, ứng dụng BusMap
– Dịch vụ khai thác Dữ liệu mở thông qua Cổng dữ liệu mở (Congdulieu.vn)
– Tra cứu thông tin dịch tễ, bản đồ Covid-19
– Thực hiện Dịch vụ công: thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thông qua ứng dụng Cổng dịch vụ công
– Dịch vụ hỗ trợ từ cộng đồng qua ứng dụng Kuuho: giúp người dùng đưa ra các yêu cầu hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp; kêu gọi sự giúp đỡ (xe hư, sửa chữa điện, nước…) hoặc phản ánh, góp ý (Liên thông đến Cổng Góp ý Đà Nẵng);
– Ứng dụng Cho và Nhận: Cho/tặng hoặc tìm kiếm các vật phẩm còn giá trị sử dụng được tặng miễn phí thông qua ứng dụng Cho và Nhận.
– Truy cập các thông tin hoạt động chỉ đạo điều hành của thành phố Đà Nẵng tại Cổng thông tin điện tử thành phố (danang.gov.vn)
– Dịch vụ tìm kiếm nhà vệ sinh công cộng miễn phí qua ứng dụng Comfort As Home
– Dịch vụ trả phí đậu đỗ xe tại quận Hải Châu thông qua ứng dụng My Parking
– Truy cập hotline và các tiện ích của Tổng đài 1022 như Zalo Tổng đài 1022, Chatbot 1022… thông qua chuyên mục “Tiện ích”
Nhóm dịch vụ, ứng dụng phục vụ chính quyến số:
– Ứng dụng Quản lý văn bản và điều hành và Một cửa
– Truy cập Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố – eGov tại địa chỉ: egov.danang.gov.vn
– Truy cập Hệ thống thư điện tử công vụ thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ mail.danang.gov.vn
Main feature:
Group of services and applications serving Digital Citizens:
– Feedback and suggestions service: Send feedback and suggestions to the city government through the Da Nang Suggestion application.
– Bus Lookup Service: use the search features, track the operation of Da Nang buses through Dana Bus application, BusMap application
– Open Data mining service through Open Data Portal (Congdulieu.vn)
– Look up epidemiological information, Covid-19 map
– Performing Public Services: performing public services online through the Public Service Portal application
– Support service from the community via Kuuho application: help users make support requests in emergency situations; call for help (broken car, repair electricity, water, etc.) or give feedback and suggestions (Link to Da Nang Feedback Portal);
– Give and Take App: Give/give or search for free valuable items to be given away through the Give and Take app.
– Access information on management activities of Da Nang city at the city web portal (danang.gov.vn)
– Free public toilet search service via Comfort As Home app
– Paid parking service in Hai Chau district through My Parking application
– Access hotline and utilities of Call Center 1022 such as Zalo Switchboard 1022, Chatbot 1022… through the “Utilities” section
Group of services and applications serving the digital government:
– Document and Executive Management and One-Stop Application
– Access the city’s electronic government information system – eGov at: egov.danang.gov.vn
– Access the electronic mail system of Da Nang city at mail.danang.gov.vn
– Bổ sung khai báo xe vận chuyển hàng hóa
– Hiệu chỉnh chức năng tra cứu thông tin tiêm chủng Covid-19
– Cải thiện hiệu năng, sửa một số lỗi nhỏ

Mod Id: com.smartdngapp