monobank  (MOD, Unlimited Money)1.38.3

monobank (MOD, Unlimited Money)1.38.3

(474138)Apps, Finance

Game Information of monobank — банк в телефоні for android Download

App Name monobank — банк в телефоні v
Genre Apps, Finance
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.ftband.mono
Rating ( 474138 )
Installs5,000,000+

Description of monobank — банк в телефоні free mods for android

monobank – Перший мобільний банк без відділень в Україні!

Переказати гроші друзям на карту, оплатити комуналку онлайн, поповнити мобільний та інтернет абсолютно безкоштовно з додатком монобанк. Кредитний ліміт до 100 000 грн з найнижчою відсотковою ставкою в Україні, вигідний депозит у гривні, євро та долларі. Розстрочка, кредит, покупка частинами, безкоштовне поповнення картки і кешбек від суми покупки до 20%. Платіть безконтактно з Google Pay.

Отримати картку легко:
– Щоб відкрити рахунок в monobank, та використовувати інтернет банкінг на всі 100 відсотків, потрібно всього лише сфотографувати паспорт та ІПН;
– Встановити додаток і дайте відповідь на кілька запитань;
– Замовляйте доставку карти моно в бажане місце і зручний для вас час, а коли наш — співробітник буде на підході, він вам зателефонує. Покажіть йому паспорт — і готово: картка у вас. Також картку можна забрати в одному з пунктів видачі.

Сучасна та стильна картка:
– Преміальна картка MasterCard ( «МастерКард»), або VISA, повністю чорного кольору;
– Чіп для безпечних платежів і PayPass для безконтактної оплати;
– Не потрібно носити з собою гаманець – візьміть тільки цю картку і проводите всі грошові операції з її допомогою;
– Валютні картки: долар, євро, злотий.

Кращі умови кредитування:
– Кредитний ліміт — до 100 000 грн;
– Пільговий період, коли відсутнє нарахування відсотків по кредиту — до 62 днів;
– Ставка по кредиту — всього 3,1%, найнижча, яку можна знайти в банках України.

Найвигідніші умови використання:
– Поповнення — безкоштовно;
– Депозити під вигідні відсотки в Україні;
– Оплата мобільного зв’язку – Kyivstar («Київстар»), Lifecell («Лайфселл»), Vodafone («Водафон», раніше «МТС») — податки та комунальні платежі – безкоштовно навіть за кредитні кошти;
– Переказ грошей друзям на карти інших банків.

Витрачайте і отримуйте заробіток:
– Банка: накопичуйте гроші, просто відкладаючи дрібні монети, або налаштуйте регулярні списання для більш швидкого накопичення;
– Скарбничка: отримуйте 5% на залишок особистих коштів на картці. Вклади більше не потрібні;
– Депозитний вклад: гривня, долар та євро;
– Cashback: виберіть 2 категорії витрат, за якими будете отримувати кешбек в цьому місяці, і повертайте до 20% від вартості. Ніяких незрозумілих бонусів — тільки реальний грошовий баланс на вашому рахунку! Скоротіть витрати на шопінг не виходячи з дому!

Розстрочка:
– Не потрібно брати кредити – зручна розстрочка для будь-яких покупок;
– Виберіть потрібну кількість платежів в додатку — і наступна покупка буде переведена в розстрочку автоматично;
– Вартість розстрочки — найнижча в Україні: всього 1,9% від суми покупки на місяць.

Зручний додаток:
– Особистий фінансовий асистент (personal finances): повний контроль і облік витрат на всі товари по всіх категоріях прямо в додатку: стежте, на що витрачаєте найбільше грошей, та дбайте про сімейний бюджет. Ваші доходи і витрати – в ваших руках!
– Безліч налаштувань картки для максимальної зручності: зміна ПІН-коду, ліміти для покупок товарів в інтернет-магазинах, установка суми покупки, до якої не потрібно вводити ПІН при оплаті і багато іншого.
– Курси валют: відстежуйте курс долара і євро, щоб зробити вигідний обмін.
– Можна сплачувати штрафи за порушення ПДР online і багато іншого.

Людяна служба підтримки: цілодобово в Facebook, Viber, Telegram і по телефону.

Готівка: для зняття використовуйте будь-які банкомати країни. А поповнити картку можна в будь-яких терміналах, наприклад iBox. Валюта — українська гривня.

Забудьте про інший банківський досвід!
mono bank від Universal Bank – перший mobile-only bank в Україні (ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011).
monobank – The first mobile bank without branches in Ukraine!

Transfer money to friends on the card, pay for utilities online, top up your mobile and internet absolutely free of charge with the monobank application. Credit limit up to UAH 100,000 with the lowest interest rate in Ukraine, favorable deposit in hryvnia, euro and dollar. Installment, credit, purchase in installments, free card top-up and cashback from the purchase amount up to 20%. Pay contactlessly with Google Pay.

It is easy to get a card:
– To open a monobank account and use Internet banking for 100 percent, you only need to take a picture of your passport and TIN;
– Install the application and answer a few questions;
– Order delivery of the mono card to the desired place and at a time convenient for you, and when our employee is on the way, he will call you. Show him your passport – and you’re done: you have a card. You can also pick up the card at one of the points of issue.

Modern and stylish card:
– Premium card MasterCard (“MasterCard”), or VISA, completely black;
– Chip for secure payments and PayPass for contactless payment;
– You do not need to carry a wallet – just take this card and make all money transactions with it;
– Currency cards: dollar, euro, zloty.

Best lending terms:
– Credit limit – up to UAH 100,000;
– Grace period, when there is no accrual of interest on the loan – up to 62 days;
– The loan rate is only 3.1%, the lowest that can be found in Ukrainian banks.

The most favorable conditions of use:
– Replenishment – free of charge;
– Deposits at favorable interest rates in Ukraine;
– Payment for mobile communication – Kyivstar (“Kyivstar”), Lifecell (“Lifesell”), Vodafone (“Vodafone”, formerly “MTS”) – taxes and utility bills – free of charge, even on credit;
– Transfer money to friends on cards of other banks.

Spend and earn:
– Bank: save money by simply depositing small coins, or set up regular write-offs for faster accumulation;
– Piggy bank: get 5% on the balance of personal funds on the card. Deposits are no longer required;
– Deposit: hryvnia, dollar and euro;
– Cashback: select 2 cost categories for which you will receive cashback this month, and return up to 20% of the cost. No obscure bonuses – just a real cash balance in your account! Reduce shopping costs without leaving home!

Installment:
– No need to take loans – convenient installments for any purchases;
– Select the required number of payments in the application – and the next purchase will be transferred in installments automatically;
– The cost of installments is the lowest in Ukraine: only 1.9% of the purchase amount per month.

Convenient application:
– Personal financial assistant (personal finances): full control and accounting of expenses for all products in all categories directly in the application: keep track of what you spend the most money on, and take care of the family budget. Your income and expenses are in your hands!
– Many card settings for maximum convenience: change the PIN code, limits for purchases of goods in online stores, setting the purchase amount to which you do not need to enter the PIN when paying and much more.
– Exchange rates: track the exchange rate of the dollar and the euro to make a profitable exchange.
– You can pay fines for traffic violations online and more.

Human support: around the clock on Facebook, Viber, Telegram and by phone.

Cash: use any ATMs in the country to withdraw. And you can top up the card in any terminal, such as iBox. Currency – Ukrainian hryvnia.

Forget about other banking experience!
mono bank from Universal Bank – the first mobile-only bank in Ukraine (license of the NBU № 92 dated 10.10.2011).
КЕШБЕК 2.0
Ми переосмислили розділ «Кешбек» і повернули його на головний екран додатка для вашої зручності.
– Благодійний кешбек переїхав у власний розділ і вмикається окремо
– У клієнтів, які накопичують милі, з’явилися милі від партнерів.

НАКОПИЧЕННЯ
Новий розділ у додатку, в якому ми об’єднали Депозити та Банку.

Mod Id: com.ftband.mono