Obrońcy Galaktyki 1.6 (MOD, Unlimited Money)

Obrońcy Galaktyki 1.6 (MOD, Unlimited Money)

Game Information of Obrońcy Galaktyki for android Download

App Name Obrońcy Galaktyki v1.5
Genre Games, Role Playing
Size29.4 MB
Latest Version1.5
Get it On Google Play
Update2019-02-18
Package Namepl.playlink.obroncygalaktyki
Rating 2.0 ( 249 )
Installs10,000+

Description of Obrońcy Galaktyki free mods for android

Wkrocz do świata Obrońców Galaktyki i przeżyj niesamowitą kosmiczną przygodę w ekscytującej grze MMO! Stań się jednym z Obrońców Galaktyki i przenieś się w samo centrum wydarzeń, które zmieni losy kosmosu. Całej ludzkości grozi anihilacja i tylko Ty możesz powstrzymać zbliżające się widmo zagłady.

WALCZ O PRZYSZŁOŚĆ LUDZKOŚCI!
Kontakt z kolonistami na planecie X52 został przerwany i nikt nie wie co się wydarzyło. Otrzymujesz zlecenie, by dowiedzieć się więcej na temat losu kolonistów i zabezpieczyć złoża bezcennego Minerału. Odkryj co stało się dalej w ekscytującym wątku fabularnym gry!

RYWALIZUJ, WALCZ, WYGRYWAJ!
Weź udział w jednym z ekscytujących trybów gry! Czekają na Ciebie niesamowite pojedynki z bossami, bogate tryby rozgrywki Gracz kontra Gracz oraz różne formy interakcji z innymi graczami. Zdobędziesz w nich nie tylko doświadczenie, niezbędne do awansu Obrońcy na wyższy poziom, ale także wewnętrzną walutę gry i bezcenne artefakty. Na najbardziej zaawansowanych graczy czekają najtrudniejsi przeciwnicy oraz inni uczestnicy rozgrywki.

SKOMPLETUJ KAMPANIE!
Kampania to główny wątek fabularny gry, który przeniesie Cię w nieznane rejony kosmosu. Musisz być gotowy na krwawą walkę! Zmierzysz się z nieznaną kosmiczną rasą, która nie zna litości i strachu. Odkryj co się stało z kolonistami planety X52 i uratuj ludzkość, przy okazji ratowania swojej własnej skóry. Pradawne zło właśnie się obudziło…

ROZWIŃ SWOJEGO OBROŃCĘ!
Staniesz się Obrońcą, którego będziesz rozwijał w stylu gier RPG; rozwiń swoje atrybuty – Atak, Pancerz oraz Zdrowie i mierz się z coraz nowymi wyzwaniami. Wszędzie czekają niesamowite okazje, by uzyskać cenne nagrody dla swojego Obrońcy. Rozwiń swojego bohatera, by stać się prawdziwym postrachem świata Obrońców Galaktyki.

ZBIERZ WŁASNY ARSENAŁ!
By uratować ludzkość potrzebujesz wielkiego arsenału, który czeka na Ciebie w grze. Zdobądź jeden z ponad 150 unikalnych przedmiotów i ulepszaj je na trzy różne sposoby. Najlepsze z nich, odkryjesz w najbardziej ekscytujących trybach gry, w których zmierzysz się z potężnymi cyborgami, kosmicznymi piratami czy niebezpiecznymi łowcami nagród. Przygodę czas zacząć!

ZMIERZ SIĘ W DYNAMICZNYM PVP!
Walcz o miano najtwardszego Obrońcy i stań się postrachem swoich przeciwników. Pnij się w wewnętrznym rankingu Obrońców, bierz udział w turniejach i rankingach, a zdobędziesz bezcenne nagrody. Będziesz miał kontakt z innymi uczestnikami gry, nie tylko podczas kompletowania trybów gry, ale również poprzez czat, forum oraz wbudowaną pocztę. Stale rosnąca społeczność gry czeka na Ciebie!

STWÓRZ WŁASNĄ SFORĘ!
Sfora to serce społeczności w MMO Obrońcy Galaktyki. Stwórz wspierającą się drużynę, która może na sobie polegać i wspólnie kompletujcie najtrudniejsze misje. Rekrutuj najzacieklejszych wojowników i pokażcie reszcie graczy swoją prawdziwą siłę. Rozwijaj swoją Sforę i rywalizuj z innymi o miano najpotężniejszej i najbardziej niebezpiecznej bandy w tej części kosmosu!

Odwiedź naszą stronę internetową – https://ObroncyGalaktyki.pl

ŚLEDŹ NAS NA:
Facebooku – https://www.facebook.com/ObroncyGalaktykiPL/
Twitterze – https://twitter.com/ObroncyGalaktyk
Instagramie – https://www.instagram.com/ObroncyGalaktyki/
Google Plus – https://plus.google.com/+ObrońcyGalaktyki
Delve into the world of Galaxy Defenders and experience the incredible space adventure in an exciting MMO! Become one of the Defenders of the galaxy and move to the very center of events that will change the fate of the cosmos. Threatens the annihilation of all mankind and only you can stop the impending specter of doom.

FIGHT ABOUT THE FUTURE OF MANKIND!
Contact colonists on the planet X52 was interrupted, and no one knows what happened. You get an order to learn more about the fate of the colonists and protect the deposits of the precious mineral. Discover what happened next feature story in an exciting game!

Compete, FIGHT, WIN!
Take part in one of the exciting game modes! Waiting for you incredible fights with bosses, rich gameplay modes Player vs. Player and various forms of interaction with other players. You will get in them not only experience, necessary for promotion to a higher level of defenders, but also the internal game currency and priceless artifacts. At the most experienced players await the most difficult opponents and other participants of the game.

COMPLETE CAMPAIGN!
The campaign storyline is the main game, which takes you into the unknown regions of space. You must be ready for a bloody fight! You will face an unknown cosmic race that knows no mercy and fear. Discover what happened to the colonists X52 planet and save mankind, by the way of saving his own skin. Ancient evil is awakened just …

EXPAND YOUR PAD!
You will become a defender of which will be developed in the style of RPG; expand its attributes – Attack, Armor and Health and measure with ever new challenges. Everywhere waiting incredible opportunities to get valuable prizes for their defenders. Expand your character to become a true terror of the Galaxy Defender of the world.

COLLECT YOUR OWN ARSENAL!
To save humanity need a big arsenal, which is waiting for you in the game. Win one of over 150 unique items and upgrade them in three different ways. The best of them, you will discover the most exciting game modes in which you challenge the powerful cyborgs, space pirates or dangerous bounty hunters. The adventure begin!

MEASURE IN DYNAMIC PVP!
Fight for the title of toughest defenders and become the terror of their opponents. Climb in the inner ranked Defenders, participate in tournaments and rankings, and get priceless rewards. You will have contact with other participants in the game, not only during the completion of game modes, but also through the chat, forum and a built-mail. The constantly growing community of games waiting for you!

SFOR CREATE YOUR OWN!
Pack is the heart of communities in the MMO Defender of the Galaxy. Create a support team that can rely on each other and together kompletujcie the most difficult missions. Recruit fiercest warriors and show the rest of the players his true strength. Grow your SFOR and compete with others for the title of most powerful and the most dangerous gangs in this part of the cosmos!

Visit our website – https://ObroncyGalaktyki.pl

FOLLOW US ON:
Facebook – https://www.facebook.com/ObroncyGalaktykiPL/
Twitter – https://twitter.com/ObroncyGalaktyk
Instagram – https://www.instagram.com/ObroncyGalaktyki/
Google Plus – https://plus.google.com/+ObrońcyGalaktyki
Aktualizacja

Mod Id: pl.playlink.obroncygalaktyki